Odluka o dodjeljivanju okvirnog sporazuma za isporuku sitnog inventara i rezervnih dijelova za automobile (akumulatora i dr), po konkurentskom postupku